แผนที่การช่วยเหลือ

จุดที่ต้องการความช่วยเหลือ จุด  จุดที่ต้องการความช่วยเหลือและเข้าช่วยเหลือแล้ว 16 จุด  จุดที่ดำเนินการแล้ว 52 จุด