แผนที่การจราจรและจุดอพยพ

การจราจรสัญจรได้   การจราจรสัญจรไม่ได้   จุดอพยพ  

ข้อมูลจุดอพยพต่างๆ

ลำดับ อำเภอ ตำบล/เทศบาล จุดอพยพ ชุมชน/หมู่บ้านที่อพยพ ครัวเรือน คน หมายเหตุ
1 บ้านโนนสุข พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ม.8,15 9 40
2 บ้านโนนค้อลุคุ พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ม.7,11 38 149
3 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.13 พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ม.6,13 33 140
4 วัดหลวง พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ม.5,9 42 170
5 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ม.14 พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ม.4 4 15 089-7171543
6 วัดบ้านสร้างแก้วใต้ พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้านสร้างแก้ว 49 190
7 วัดบ้านวังแคน พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้านวังแคน ม.7 22 90
8 ศาลากลางบ้าน ม.15 โนนศิลาอ่อน พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้านโนนศิลาอ่อน ม.15 7 30
9 ศาลากลางบ้าน ม.6 สร้างแก้ว พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้านเดื่อโดม ม.5 131 520
10 ศาลากลางบ้าน ม.12 บ้านสะพานโดม พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้านสะพานโดม ม.12 82 320
11 ศาลากลางบ้าน ม.6 สร้างแก้ว พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้านโพธิ์ไทร ม.6 72 280
12 ศาลากลางบ้าน ม.6 พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร บ้าสร้างแก้วเหนือ ม.6 39 160 087-4400560
13 ศาลาดอนปู่ตาบ้านฮ้องอ้อ สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง บ้านฮ้องอ้อ 63 250 092-4211696
14 ถนนทางไปสวนสัตว์อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ 21 89
15 ถนนซอยดงคำอ้อ 8 เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ ม.21 7 28
16 บริเวณศาลากลางบ้าน เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ บ้านดงคำอ้อ ม.24 5 21 087-6539963
17 ที่ดินเอกชนทางเข้าหาดคูเดื่อ, ข้าง สนง. จัดหางาน เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านท่ากกแห่ ม.8 120 475
18 ที่ดินเอกชนข้างโฮมฮับอุบล, ข้างปั้มน้ำมัน ปตท. เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านทัพไทย ม.7 300 1,200
19 ที่ดินเอกชนฝั่งตรงข้ามโฮมฮับอุบล เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านคูเดื่อ ม.6 317 1,260
20 บริเวณพื้นที่สูงภายในหมู่บ้าน เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านหนองขอน ม.4 15 55
21 บริเวณวัดบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านท่าบ่อ ม.2 74 290
22 บริเวณวัดบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี แจระแม บ้านท่าบ่อ ม.1 16 60 093-0749501
23 เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนชนสหกรณ์การเกษตร
24 เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดกลาง
25 เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดหลวง
26 เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
27 ข้างถนนบูรพานอก เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดท่าหิน 15 71
28 วัดหลวง เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดศรีประดู่ 12 46
29 วัดศรีประดู่ เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนถนนพนม 2 15 67
30 ทางลงหาดวัดใต้ เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนถนนพนม 1 13 45
31 ข้างวัดบูรพา เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค 15 51
32 ถนนชลประทานท่าบ่อ (ซอยติ่งปลาเผา) เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 9 28
33 ถนนชลประทานท่าบ่อ (ห้วยม่วง) เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2 37 119
34 วัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดกุดคูณ 2 45 130
35 วัดกุดคูณ เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 329 415
36 ปากมูลน้อย เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 2 6 25
37 วัดสุปัฏนารามฯ เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 80 212
38 หาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 105 395
39 ศากลางบ้านดู่ เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดบูรพา 3 4 10
40 หน้าปัมน้ำมัน ปตท. ทางลงสะพานศรีนครินทร์ เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชุมชนวัดบูรพา 2 68 338
41 บริเวณรอบบ่อบำบัด เมืองอุบลราชธานี ในเมือง วัดเลียบ 2 37 115
42 หมู่ที่ 11 เขตเทศบาลตำบลปทุม เมืองอุบลราชธานี ในเมือง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 26 126 045-245500
43 วารินชำราบ บุ่งหวาย บ้านวังยาง ม.17 5 18
44 วารินชำราบ บุ่งหวาย บ้านวังยาง ม.14 17 78
45 วารินชำราบ บุ่งหวาย บ้านวังยาง ม.12 15 65
46 วารินชำราบ บุ่งหวาย บ้านห่องชัน ม.9 5 18
47 วารินชำราบ บุ่งหวาย บ้านท่างอย ม.6 1 4
48 วารินชำราบ บุ่งหวาย บ้านวังยาง ม.5 17 68 063-4600805
49 วารินชำราบ หนองกินเพล หนองกินเพล ม.8 298 875
50 วารินชำราบ หนองกินเพล บ้านคูสว่าง ม.7 241 883
51 หน้าวัดป่าพูนสิน วารินชำราบ หนองกินเพล บ้านหนองกินเพล ม. 252 923
52 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 วารินชำราบ หนองกินเพล บ้านกุดชุม ม.1 181 644 089-8475556
53 วารินชำราบ บุ่งไหม บ้านราชธานีอโศก 300 1,200
54 ที่ว่างหน้าประตูแดง วารินชำราบ บุ่งไหม บ้านกุดระงุม ม.3 99 390
55 ข้างเรือนจำ มทบ.22 วารินชำราบ บุ่งไหม บ้านท่ากกเสียว ม.8 129 520 045-301006
56 โรงเรียนบ้านกุดระงุม วารินชำราบ บุ่งไหม บ้านกุดปลาขาว ม.9 110 430 091-8281766
57 วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านท่าข้องเหล็ก ม.9 25 70
58 วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านท่าข้องเหล็ก ม.8 65 213
59 วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านคำนางรวย ม.7 1 4
60 วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านนิมิตรใหม่ ม.6 9 41
61 โรงเรียนวารินชำราบ วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านช่างหม้อ ม.5 224 580
62 ศาลากลางบ้านหมู่ 9 ท่าข้องเหล็ก วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านเพียเภ้า ม.4 21 51
63 ศาลากลางบ้านหมู่ 4 บ้านเพียเพ้า วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านโพธิ์มูล ม.2 1 2
64 ศาลากลางบ้านหมู่ 1 ท่าข้องเหล็ก วารินชำราบ คำน้ำแซบ บ้านท่าข้องเหล็ก ม. 1 16 43 088-5842025
65 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนกุดเป่ง หมู่ 16 44 176
66 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนกุดเป่งหมู่ 6 110 440
67 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนวัดวารินทราราม 131 369
68 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนกุดปลาขาว 145 545
69 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนหาดสวนสุข 1 174 551
70 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนลับแล 103 412
71 วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนคูยาง 207 544
72 บริเวณโรงเรียนกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนดอนงิ้ว 135 527
73 ถนนแยก รสพ.ถึงแยกน้ำโจ้ก วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนหาดสวนสุข 159 653
74 หน้าสรรพสามิตวารินฯ วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนดีงาม 28 134
75 แยกสถานีรถไฟถึงแยกน้ำโจ๊ก -ประตูแดง วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนท่ากอไผ่ 132 477
76 สวนสุขภาพลับแล วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนหาดสวนยา 107 355
77 สนามทุ่งคำน้ำแซบ วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนท่าบ้งมั่ง 202 721
78 หน้าวัดป่าแสนสำราญ วารินชำราบ วารินชำราบ ชุมชนเกตุแก้ว 168 523 081-9669450
79 บ้านศาลากลางบ้านบ่อดูน ตระการพืชผล เซเป็ด บ้านทุ่งมั่ง 3 10
80 อบต.นาเลิง ม่วงสามสิบ นาเลิง 30
81 ศพด.หนองบัว ม่วงสามสิบ นาเลิง บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 1 71 80

ข้อมูล 15 กันยายน 2562 ที่มา : แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1